Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Jawnosc.pl

Linki krajowe:

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Stowarzyszenie 61 zajmuje się udostępnianiem obywatelom informacji na temat sposobu realizowania mandatu, poglądów oraz doświadczenia zawodowego parlamentarzystów, przybliżenie zasad działania Sejmu i Senatu oraz umożliwienie użytkownikom internetu brania udziału w procesie podejmowania decyzji

Instytut Prawa Nowych Technologii Organizacja zajmująca się min. szeroko rozumianą zasadą przejrzystości życia publicznego, również dostępu do informacji publicznej.

Wszystko o Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. podpisanej w 25.06.1998 r. w Aarhus.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides. Szczegółowymi celami działalności są:edukacja w zakresie praw człowieka, a w szczególności praw obywatelskich, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, zwiększenie dostępu do informacji publicznej, przejrzystość życia publicznego, kontrola wydatków publicznych, przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych,

Strona wszechstronnie opisująca zagadnienia związane z funkcjonowaniem Biuletynu Infomracji Publicnzej, nie tylko na szczeblu centralnym ale szczególnie w jednostkach samorządu terytorialnego

Polski Portal Organizacji Strażniczych.

Serwis o związkach prawa z internetem na którym umieszczane są aktualne informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach, artykułach i innych serwisach internetowych traktujących o prawie sieci.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce – Organizacja, utworzona w 1989 roku przez członków Komitetu Helsińskiego w Polsce. Jej misją jest rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie Normalne Państwo – Stowarzyszenie wspiera wszelkie inicjatywy, które dotyczą pięciu obszarów jego działania – w tym walkę z korupcją, działania na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), otwartych konkursów i prostego systemu podatkowego.

Ekoportal to miejsce w sieci, które ułatwi dotarcie do kluczowych informacji znajdujących się na serwerach jednostek resortu środowiska.

Blog o dostępie do informacji publicznej. Czytelna strona pokazująca jak każda i każdy może dokumentować swoje działania. Praktyczna wskazówka.

Naukowe Centrum Prawno Informatyczne – Celem Stowarzyszenia jest min.: wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego, oraz wspieranie rozwoju wiedzy i wzrostu poziomu świadomości w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych informacji i tajemnic prawnie chronionych. Prezesem zarządu jest Pani dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW

Opis: projekt dotyczący wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez instytucje publiczne szczebla centralnego i samorządowego. Współfinanasowany przez Szwajcarię.

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne.

Opis: Misją Kuźni Kampanierów jest wspieranie aktywistów prowadzących kampanie obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ich motto brzmi: „Jeśli ktoś ma prowadzić kampanie, musi po prostu chcieć narozrabiać.”

Olaf Swolkień o kuźni kampanierów

http://www.youtube.com/watch?v=ECDRNcrCSFU

Kongres Kuźnia Kampanierów 2013 – I Panel dyskusyjny

http://www.youtube.com/watch?v=HY6elpcbjoc

Kongres Kuźnia Kampanierów 2013 – II  Panel dyskusyjny

http://www.youtube.com/watch?v=5hVjej5GICQ

Linki zagraniczne:

pod tym adresem znajduje się cały zestaw prawnych regulacji w zakresie prawa do informacji publicznej na całym świecie. Poza tym nie tylko w tym zakresie ale również obejmuje prawo konstytucyjne wielu państw świata.

strona skupiająca wszelkie informacje na temat Komisarzy Prawa do Informacji jacy występują w krajach UE i nie tylko. Ogromne zasoby informacyjne.

Right2INFO.org brings together information on the legal frameworks for the right to information as well case law from dozens of countries, organized and analyzed by topic. With a focus on good law and practice, the website provides comparative overviews of, and country summaries illustrating, the current state of the right to information held by governments and bodies that perform public functions or operate with public funds.

Strona zawierająca raporty z zakresu realizacji prawa do informacji na całym swiecie, wskazująca najlepsze praktyki, oraz praktyczne wymogi skutecznego funkcjonowania prawa do informacji

Freedom of Information Advocates Network. Międzynarodowa organizacja wspierająca kampanie na rzecz prawa do informacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

ARTICLE 19 jest organizacją, która poprzez swoje kampanie prowadzi na całym świecie prowadzi działania na rzecz wolności wypowiedzi oraz prawa do informacji.

  • Campaign for Freedom of Information – www.cfoi.org.uk

Największa i najstarsza organizacja zajmująca się tematyką dostępu do informacji w Wielkiej Brytanii.

Privacy International jest organizacją, która zajmuje się przede wszystkim ochroną prywatności, ale również dostępem do informacji.

Strona amerykańskiej instytucji zajmującej sie realizacją prawa do informacji w US i Kanadzie

  • Accessti Informtion Programme (AIP) Foundation – www.aip-bg.org/index_eng.htm

Strona Fundacji zajmującej sie realizacją prawa do informacji publicznej w Bułgarii.

International Freedom of Expression Exchange

Międzynarodowy Program istniejący od 1992 mający na celu promowanie prawa do informacji oraz wolności wypowiedzi oraz nieskrepowanej wymiany uzyskanej informacji przez każdego zainteresowanego

Globalna sieć promująca prawo do informacji publicznej, oraz partycypację i jawność systemu decyzyjnego w obszarze środowiska naturalnego.

Open Government Partnership

strona dotycząca Porozumienia państw z całego świata na rzecz otwartych rzadów. Masa informacji i analiz.

Fundacja hołdująca globalnemu ruchowi na rzecz otwartości wiedzy i informacji

portal Komisji europejskiej odnoszący się do zjawiska jawności życia publicznego.

Center for International Media Assistance (CIMA)

Center for International Media Assistance (CIMA) to organizacja, której zadaniem jest poprawiestarań USA w celu promowania niezależnych mediów w krajach rozwijających się na całym świecie.

Standardy Otwartego Rządu

,,Centrum Doradztwa na rzecz Otwartości i Demokracji – organizacja non-profit z siedzibą w Kapsztadzie (RPA). Misją ODAC jest promowanie otwartej i przejrzystej demokracji; wspierania kultury odpowiedzialności korporacyjnej i rządowej, oraz niesienie pomocy ludziom w Afryce Południowej, w celu realizacji swych praw”.

KANADA – Office of the Privacy Commissioner of Canada

FIPA organizacja pozarządowa w Kanadzie, działająca na rzecz promocji i obrony prawa do wolności informacji oraz prawa do prywatności. Celem działania jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzrost świadomości prawa do informacji, ale jednocześnie ochrony prawa do prywatności.

Aid Transparency Index – Londyn

Strona internetowa dedykowana środowisku akademickiemu, poświęcona zagadnieniom etyki  informacji. Jest to platforma wymiany informacji o świecie nauki i badań w tej dziedzinie. Daje możliwość poznania siebie nawzajem. Zawiera wiadomości na temat bieżących działań przez różnego rodzaju organizacje. I to za darmo. Sukces tej strony zależy od woli osób zainteresowanych tym tematem, aby podzielić się swoją wiedzą z innymi.

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego – Geneva 2003, Tunis 2005.

Organizacja o wymiarze europejskim, skupiająca swoje działania na rzecz zagwarantowania realizacji prawa do informacji publicznej, jako gwaranta realizacji praw człowieka.

Słowacka organizacja VIA IURIS, która od roku 1993, pomaga obywatelom Słowacji chronić ich prawo do udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych. Przyczynia się do odpowiedzialnego i skutecznego funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych, a także uczestniczy w reformie systemu sądownictwa Słowackiej. Zwraca uwagę na niesprawiedliwości, łamanie prawa i brak przejrzystości.

R.P.A. – program Wolności Prawa do Informacji poświęcony rozszerzaniu granic wolności informacji w RPA.

Urugwaj – organizacja pozarządowa skupiająca swoje działania na rzecz tworzenia narzędzi do działań zbiorowych, promująca uczestnictwo publiczne w sprawowaniu polityki. Podejmuje działania na rzecz przejrzystości rządu Urugwaju.

Organizacja pozarządowa powstała w 2002 r. Jednym z głównych obszarów jej działania jest e-partycypacja i e-demokracja.

Strona niemieckiej organizacji  pozarządowej zajmującej sie udostępnianiem informacji publicznych uzyskanych w trybie wnioskowym na podstawie prawa do informacji publicznej.

Strasburg Observer to blog i strona prowadzona przez 6 doktorantów z Uiwersytetu w Gandawie (Belgia), ktorzy na codzień pracują w Europejskim Trybunale Praw Człowieka pod kierunkiem prof. Eva Brems. Blog ma na celu ukazywanie szerszej publice nowych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.. W ten sposób oferowane są krytyczne analizy uzasadnienia prawnego ETPCz przez formy krótkiego komentarza.

Bezpartyjna organizacja pozarządowa w USA,  która działa na rzecz otwartego rządu na całym świecie i wykorzystuje technologię, aby rząd zwiększał swoją  odpowiedzialność społeczną.